Forretningsbetingelser for Jacobsen Jura ApS

Ved indgåelse af alle aftaler bekræfter kunden at have læst og accepteret disse forretningsbetingelser. Disse forretningsbetingelser viger for indgåede aftaler, herunder indgået vilkårsaftale. Disse betingelser udgør en integreret del af alle aftaler indgået med:

Jacobsen Jura ApS

CVR-nummer: 40389024

1. Jacobsen Juras forpligtelser

1.1. Jacobsen Jura forpligter sig til at sikre at ydelser og korrespondance er i overensstemmelse med branchestandarder og markedsføringslovens bestemmelser.

1.2. Disse forretningsbetingelser danner grundlag for Jacobsen Juras samarbejde med klienter og andre samarbejdspartnere.

1.3. Forretningsbetingelserne kan suppleres af underaftaler, der beskriver specifikke betingelser og omfang af opgaver. Underaftaler kan indgås mundtligt eller skriftligt og følger almindelige aftaleretlige regler i dansk ret.

1.4. Jacobsen Jura garanterer ikke for specifikke resultater, som resulterer af udført arbejde.

1.5. Intern delegation kan besluttes af Jacobsen Jura uden samtykke. Ekstern delegation skal ske som anført i databehandleraftalen.

2. Kundens eller klientens forpligtelser

2.1. Kunden eller klienten skal betale det aftalte vederlag rettidigt.

2.2. Ved registreringsopgaver betales gebyrer og salær ved aftalens start for at minimere Jacobsen Juras økonomiske risiko. forretningsbetingelser

2.3. Kunden eller klienten behøver ikke at deltage aktivt, men skal, hvis nødvendigt, stille relevante ressourcer til rådighed. Dette kan bl.a. omfatte dokumentation for adkomsten til de konkrete værker, mærker eller andre rettigheder mv.

2.4. Kunden eller klienten kan udpege fuldmægtige til at træffe dennes beslutninger. Dette kræver skriftlig fuldmagt og skal overholde aftalelovens bestemmelser herom.

2.5. Kunden eller klienten skal give de nødvendige oplysninger til Jacobsen Jura.  

2.6. Manglende respons fra kunden eller klienten, der medfører direkte tab for Jacobsen Jura, kan resultere i erstatningskrav. Jacobsen Jura er forpligtet til at begrænse tabet som følge af kundens elller klientens manglende medvirken. forretningsbetingelser

3. Priser og betaling

3.1. Alle beløb er angivet eksklusive moms, og betaling opkræves forud, medmindre andet er aftalt.

3.2. Betalingsfristen er 8 dage fra fakturadato. Forsinket betaling vil pådrage sig renter og gebyrer i henhold til renteloven.

3.3. Udlæg ført i forbindelse med udførsel af arbejde kan kræves refunderet fra kunden eller klienten.

4. Immaterielle rettigheder

4.1. Rettigheder til resultaterne af Jacobsen Juras arbejde tilhører Jacobsen Jura.

4.2. Kunder og klienter får alene en ikke-eksklusiv brugsret, som ikke må overdrages uden skriftlig samtykke fra Jacobsen Jura.

4.3. Punkt 4.1 og 4.2 gælder ikke for registreringsopgaver. forretningsbetingelser

5. Ansvarsbegrænsning

5.1. Jacobsen Jura er ansvarlig for direkte tab i overensstemmelse med gældende dansk ret, men med nedenstående begrænsninger.

5.2. Jacobsen Jura er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller lignende. 

5.3. Erstatningsansvar er begrænset til det beløb, som kunden eller klienten har betalt for den specifikke ydelse.

5.4. Forsinkelser eller missede frister på grund af tredjeparter kan ikke gøres til Jacobsen Juras ansvar.

5.5. Jacobsen Jura er ikke ansvarlig for force majeure, herunder, men ikke begrænset til: Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed, mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner.

6. Persondata

6.1. Kunden eller klienten er ansvarlig for at have en gyldig databehandleraftale, der omfavner de behandlingsaktiviteter som Jacobsen Jura måtte udføre under aftalte arbejde og at behandling af personoplysninger overholder gældende lovgivning.

6.2. Behandling af persondata, som Jacobsen Jura er ansvarlig for, er underlagt denne databehandleraftale.

7. Fortrolighed

7.1. Begge parter skal behandle modtagne oplysninger fortroligt, medmindre andet er nødvendigt eller lovpligtigt. forretningsbetingelser

8. Lovvalg og værneting

8.1. Aftalen er underlagt dansk ret.

8.2. Tvister afgøres ved voldgift i Odense.

9. Opsigelse

9.1. Kunden eller klienten kan opsige aftalen skriftligt når som helst.

9.2. Igangværende arbejder vil blive færdiggjort, medmindre andet er aftalt.

10. Konkurs

10.1. I tilfælde af kundens konkurs eller lignende betragtes dette som væsentlig misligholdelse, hvilket kan medføre kontraktens ophævelse.

10.2. Ved Jacobsen Juras konkurs vil igangværende arbejder blive færdiggjort eller afbrudt, afhængigt af hvad der er mest praktisk. Såfremt arbejdet afbrydes overlades alle eksisterende rettigheder til kunden eller klienten. forretningsbetingelser
 
 

Forretningsbetingelser.

Forretningsbetingelser.